Qiu Ying

Qiu Ying (仇英; Qiú Yīng; Ch'iu Ying); Shifu (实父); Shizhou (十洲)

Qiu Ying

Born: 1494; Taicang, Jiangsu, China

Died: 1552

Field: painting

Nationality: Chinese

Art Movement: Ming Dynasty


Wikipedia article
http://en.wikipedia.org/wiki/Qiu_Ying

Artworks by Style

Gongbi

Artworks by Series

Spring morning in the Han Palace

Artworks by Genre

history painting

illustration

genre painting

portrait

nude painting (nu)

shan shui