The famous Kabuki actor Takeda Harunobu (Takeda Shingen). From the series Gishi Eimei-den no Uchi - Utagawa Kunisada II

The famous Kabuki actor Takeda Harunobu (Takeda Shingen). From the series Gishi Eimei-den no Uchi

Style: Ukiyo-e
Genre: portrait
Image dimension 405x600px View all sizes