The Kazusa sea route - Hokusai Katsushika

The Kazusa sea route

Style: Ukiyo-e
Genre: marina
Image dimension 750x494px View all sizes