Born: c.1160; Qiantang (now Hangzhou, Zhejiang), China *
Died: 1225; China *
Nationality: Chinese
Painting School: Ma-Xia School
Field: painting