{{selectedLanguage.Name}}
登入 登出
×

The Fight at the Venta Nueva

哥雅

The Fight at the Venta Nueva

哥雅
 • 原始標題: La lucha en la Venta Nueva
 • 日期: 1777
 • 風格: 浪漫主義
 • 藝術類型: 風俗畫
 • 媒材: 油彩, 畫布
 • 尺寸: 127 x 275 公分
 • 订阅哥雅复制油画
  訂購油畫
  複製畫
標籤:
arts-and-crafts
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
pastoral-scenes
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
battles-and-wars
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
massacres-and-fights
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤

影片

影片 / 電影