{{selectedLanguage.Name}}
登入 登出
×

Twittering Machine

保羅‧克利

Twittering Machine

保羅‧克利
 • 原始標題: Die Zwitscher-Maschine
 • 日期: 1922
 • 風格: 表現主義
 • 時期: Bauhaus
 • 藝術類型: 具象藝術
 • 媒材: 不透明水彩, 墨水, 透明水彩, 紙質
 • 尺寸: 63.8 x 48.1 公分
 • 订阅保羅‧克利复制油画
  訂購油畫
  複製畫

影片

影片 / 電影