A fisherman with a fishing rod, 1930 - Qi Baishi

A fisherman with a fishing rod

Date: 1930