school or group: Peredvizhniki (Society for Traveling Art Exhibitions)